روش های نوین آموزش مهارت های جرا حی برای رزیدنت های رشته های دامپزشکی و پزشکی