معرفی « کمیته رابط هماهنگی در اعتبارسنجی روش های جایگزین »

ivccam

تحقیق و ترجمه : حامد صوفی

کمیته رابط هماهنگی در اعتبارسنجی روش های جایگزین1 که به اختصار ICCVAM خوانده می شود، یک نهاد رسمی وابسته به دولت فدرال آمریکا می باشد که با هدف تسهیل ارتباط بهتر با پژوهشگران در جهت معرفی، ارزیابی و پذیرش روش های جایگزین آزمایش روی حیوانات، در سال 1994 آغاز به کار نمود. این نهاد هم اکنون با پشتوانه مرکز رابط اعتبارسنجی روش های جایگزین در مطالعات شم شناسی (NICETAM) زیر نظر برنامه ملی سم شناسی آمریکا2، فعالیت می نماید (1).

عمده آزمایشات حیوانی مدنظر این نهاد در جهت جایگزین سازی، در چهار بخش اساسی مطالعات«ارزیابی سمیت حاد خوراکی»، «تحریک پوستی»، «تحریک چشمی» و «درماتیت تماسی آلرژیک» جای می گیرند (2).

روش های جایگزین پیشنهادی پژوهشگران پس از معرفی به این نهاد، بر اساس شاخصه های زیر، مورد ارزیابی اولیه قرار می گیرند:

– اولویت برنامه ریزی شده ICCVAM در خصوص حوزه های مدنظر جهت جایگزین سازی

– توانایی بالقوه در جهت اصلاح، کاهش و حذف آزمایشات حیوانی

– توانایی بالقوه در جهت پیش بینی آثار مخرب بهداشتی و زیست محیطی

– مزیت های اقتصادی

– سرعت عمل

پس از عبور موفقیت آمیز از این مرحله، روش های جایگزین پیشنهادی از منظر قابل اعتماد بودن3 و مرتبط بودن4 مورد بازبینی نهایی قرار گرفته و پس از اخذ استانداردهای لازمه، به عنوان یک روش جایگزین آزمایش روی حیوانات مورد پذیرش و معرفی عموم واقع می گردند (1,3).

لازم به ذکر است ارزیابی های جامع ICCVAM، نقش مؤثری در پذیرش سریع تر روش های جایگزین و گسترده تر کردن کاربرد آنها در سطوح بین المللی داشته است (4). این نهاد از زمان آغاز به کار تا به اکنون، در پذیرش 27 روش جایگزین که در 17 مورد آنها، هیچ حیوان زنده ای استفاده نمی شود، مشارکت داشته است (2, 5, 6).

References

 (1National Toxicology program DoHaHS. NICEATM – ICCVAM: Frequently Asked Questions.  2012; Available from:http://iccvam.niehs.nih.gov/about/ni_QA.htm.

 (2Birnbaum LS, Stokes WS. Safety testing: moving toward alternative methods. Environ Health Perspect. 2010Jan;118(1):A12-3.

 (3Stokes WS, Schechtman LM, Hill RN. The Interagency Coordinating Committee on the Validation of Alternative Methods (ICCVAM): a review of the ICCVAM test method evaluation process and current international collaborations with the European Centre for the Validation of Alternative Methods (ECVAM). Altern Lab Anim. 2002 Dec;30 Suppl 2:23-32.

 (4Stokes WS, Hill RN. The role of ICCVAM in evaluating new and alternative test methods. Lab Anim (NY). 2002 Jul-Aug;31(7):26-32.

 (5ICCVAM recommends in vitro test method for endocrine-disruptors. Altern Lab Anim. 2012 Mar;40(1):11.

 (6Corvi R, Ahr HJ, Albertini S, Blakey DH, Clerici L, Coecke S, et al. Meeting report: Validation of toxicogenomics-based test systems: ECVAM-ICCVAM/NICEATM considerations for regulatory use. Environ Health Perspect. 2006 Mar;114(3):420-9.


 1 Interagency Coordinating Committee on the Validation of Alternative Methods

2 National Toxicology Program Interagency Center for the Evaluation of Alternative Toxicological Methods

3 reliability

4 relevance

 

Be the first to comment on "معرفی « کمیته رابط هماهنگی در اعتبارسنجی روش های جایگزین »"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*