سالن همایش های رازی در تاریخ چهارم و پنجم اسفند ماه، شاهد برگزاری نخستین کنگره بین المللی کلینیسین های دام بزرگ بود؛ گروه ایرانیان مخالف آزمایش روی حیوانات نیز بر طبق روال قبلی خود که در سایر کنگره های دامپزشکی حضور می یافت در این کنگره نیز حضور به هم رسانید و با اختصاص یک غرفه در محل همایش به اشاعه روش ها و ابزارهای جایگزین آزمایش روی حیوانات و همچنین گسترش فرهنگ حیوان دوستی پرداخت؛ اعضای گروه با حضور در این غرفه به پخش و توزیع نمونه های از پیش آماده شده ای از نرم افزار های کاربردی در آموزش دامپزشکی پرداختند، ضمن آنکه با توزیع تعداد قابل ملاحظه ای از بروشور های مربوط به انتقاد علمی، زیست محیطی، اقتصادی و اخلاقی آزمایش روی حیوانات و موارد مشابهی از این قبیل، نقش گروه را در رواج دغدغه حقوق حیوانات در میان جامعه دامپزشکی و رشته های تابعه پر رنگ تر ساختند .

آنچه موجبات دلگرمی گروه را در این کنگره فراهم می شاخت، آماده تر شده ذهن دانشجویان نسبت به مسئله حقوق حیوانات نسبت به دوره های پیشین برگزاری چنین کنگره هائی بود، به گونه ای که بسیاری از دانشجویان از فعالیت های پیشین گروه چه در کنگره ها و چه در عرصه مجازی خبر داشتند؛ از نکات قابل توجه این کنگره برای گروه این بود که بعضا تعدادی از اساتید از فعالیت ها و اقدامات خود برای احقاق حقوق حیوانات در دانشکده های حوزه تدریس خود خبر می دادند، نمونه آن استادی از شیراز بود که بیان می داشت کلیه عملیات زیبائی روی سگ ها (گوش برید، دم برید) را قدغن ساخته و انواع آزمایش ها روی حیوانات را محدود و محدود تر ساخته است . همچنین دلگرمی سایر فعالین حقوق حیوانات در این کنگره برای فعالیت های آتی گروه امید بخش و دلگرم کننده بود .assssssssssssa

امید است با ادامه مشارکت جامعه علوم پزشکی (و در وحله نخست دامپزشکان؛ به عنوان قشری که بیشترین سر و کار را با مطالعات حیوانی دارند) اعم از دانشجو و اساتید؛ شاهد مرحله ای باشیم که مسئله حقوق حیوانات، از مهم ترین دغدغه های مطرح در آموزش و پژوهش پزشکی کشور گردیده و دیگر این چنین شاهد نقض پی در پی حقوق حیوانات در میان جامعه ای که خود را سر دمدار ایفای اخلاقیات می داند نباشیم .