برای دیدن برخی از جایگزین‌ها اینجا را کلیک کنید


از صفحه ۱۳۵ به بعد این کتاب 
انواع روش‌های مختلف جایگزین آزمایش روی حیوانات را مشاهده خواهید کرد…

modelSetFetalPig

روش‌های جایگزین در وب‌سایتAnimal Learn
لطفا به شماره صفحات در پایین صفحه این سایت توجه کنید

دانشجویان باید از اساتید و دانشگاه‌های خود درخواست کنند که این روشهای جایگزین آزمایش روی حیوانات را تهیه کرده و در اختیار آنها بگذارند.

باید دست در دست هم دهیم و زندگی را به حیوانات که صاحب اصلی آن هستند باز گردانیم