شکل ۴٫۵ نمونه هایی از جذب میکرودوزهای داروهای نشان‌گذاری شده با ۱۱C به مغز که توسط توموگرافی انتشار پوزیترون (PET) اندازه‌گیری شده است. شکل الف یک دارو با نفوذ خوب به مغز را نشان می‌دهد، شکل b یک دارو با نفوذ متوسط ، و شکل c دارویی را با نفوذ ضعیف به مغز نمایش می‌دهد.
(From Lappin and Garner, 2003, reprinted by permission from Macmillan Publishers Ltd: Nat. Rev. Drug Discov., 2, 233–۲۴۰, © ۲۰۰۳٫)