فتوای مقام معظم رهبری در مورد آزمایش روی حیوانات

فتوای  مقام معظم رهبری در مورد آزمایش روی حیوانات : (( به طور کلی آزار و اذیت حیوانات جایز نیست و اگر راه دیگری به عنوان جایگزین وجود دارد باید [...]