سازمان های مخالف آزمایش روی حیوانات

معرفی « اتحادیه بریتانیایی برچیدن زنده شکافی »

ترجمه: کیمیا جانفدا اتحادیه بریتانیایی برچیدن زنده شکافی (BUAV) یک گروه حمایت کننده از حیوانات بر ضد هرگونه آزمایشات حیوانی می باشد. پیدایش گروه در سال ۱۸۹۸ با شخصی به [...]

معرفی « بنیاد دکتر هادون »

ترجمه: امین حمزه ئیان بنیاد دکتر هادوِن (Hadwen Trust) از موسسات خیریه تحقیقات پزشکی پیشرو در بریتانیا است. این موسسه منحصراً ترویج دهنده شیوه های آزمایش غیر حیوانی به عنوان [...]

معرفی « اتحادیه ملی ضد زنده شکافی »

ترجمه: کیمیا جانفدا اتحادیه ملی ضد زنده شکافی National Anti-Vivisection Alliance (NAVA) یک تشکیلات سازمان یافته برای حمایت از حیوانات و جلوگیری از زنده شکافی آنان در آزمایشات است که [...]

آشنایی با پایگاه اطلاعات تحقیقاتی « اینترنیش »

پایگاه اطلاعات تحقیقاتی « اینترنیش »۱ ترجمه: حامد صوفی پایگاه اطلاعات تحقیقاتی شبکه­ بین المللی آموزش با شفقت موسوم به اینترنیش، یک پایگاه آکادمیک با دسترسی آزاد، متمرکز بر تعلیم [...]

معرفی « اتحادیه بریتانیایی برچیدن زنده شکافی »

ترجمه: کیمیا جانفدا اتحادیه بریتانیایی برچیدن زنده شکافی (BUAV) یک گروه حمایت کننده از حیوانات بر ضد هرگونه آزمایشات حیوانی می باشد. پیدایش گروه در سال ۱۸۹۸ با شخصی به [...]

معرفی نامه گروه « ایرانیان مخالف آزمایش بر روی حیوانات »

امروزه بهره کشی از حیوانات و رنج و ستمی که بر آنها وارد می آید به یکی از چالش بر انگیز ترین مقوله های اخلاق نظری و کاربردی مبدل شده است [...]