کنترل تراکم جمعیتی از طریق رفتار های اجتماعی: یک فرضیه

نویسنده: V.C.Wynne-Edwards مترجم: خانم فلور خواجویان _ آقای پارسا جهانی منبع: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1474-919X.1959.tb02400.x/abstract گویی حیوانات در زیستگاه های خود، با تنوع نامحدودی از الگوهای رفتاری پراکنده شده اند. بعضی از گونه [...]