طرز استفاده از حیوانات در برنامه
درسی دانشکده دامپزشکی Cumming
در دانشگاه Tufts آمریکا

این دانشکده از روشهای سنتی استفاده از حیوانات برای آموزش دروس دامپزشکی (آناتومی،
جراحی و مهارتهای کلینیکی) دست کشیده و به جای آن به رو شها و ابزار جایگزین، روی
آورده است.
را در آزمایشگاه های آموزش مهارت های جراحی حذف کردیم و از terminal عملیات
روش اهدای جسد برای آموزش آناتومی و برخی مهار تهای کلینیکی و جراحی، استفاده
می کنیم.
برنامه آموزشی ما به طور جدی مشوق (آسیب نرساندن به حیوانات سالم) است.
برنامه اهدای Cumming برای تامین جسدهای آزمایشگاه آناتومی، دانشکده دامپزشکی
جسد را پایه ریزی کرد.
صاحبان دام هایی که در این برنامه اهدای جسد شرکت می کنند، از اینکه به پرورش
نسلی از دامپزشکان اندیشمند و حیوان دوست، کمک می کنند، احساس رضایت می کنند.
هم چنین در طی سالهای تحصیل، دانشجو فرصت مشاهده و مطالعه آناتومی طبیعی و
نیز غیرطبیعی را در زمان معاینه و درمان بیماران در بیمارستان و کلینیک حیات وحش و
در پاتولوژی دارد.
در سال ۱۹۸۹ در پاسخ به واکنش ۱۲ نفر از اعضای دانشگاه، دانشکده از سال ۱۹۹۰ شروع
به ارائه اجساد اهدایی به جای سگ زنده در آزمایشگاه کرد تا دانشجویان روی آ نها
مهارت های جراحی را تمرین کنند.
Cumming در حال حاضر هیچ حیوانی برای آموزش جراحی دامپزشکی در دانشکده
قربانی نمی شود.
به هیچ وجه حیوانات سالم قربانی نمی شوند و اعمال تهاجمی روی آنها انجام نمی شود. از
اجساد اهدایی برای انجام اعمال تهاجمی مانند دندان پزشکی، آسپیراسیون مغز استخوان،
لوله گذاری در قفسه سینه، آسپیراسیون از نای و… استفاده م یشود.
برای جراحی ارتوپدی نیز از روش اهدای جسد یا مدلهای استخوانی موجود استفاده
می شود.