چرا عقیم و اخته کردن حیوان کاری غیر اخلاقی و نغض آشکار حقوق حیوان است ؟

دکتر رامک روشنایی چرا اخته کردن حیوانات کاری غیر اخلاقی و نقض آشکار حقوق حیوان می باشد؟ خواهش جنسی طبیعی ترین چیز است زیرا که سرچشمه زندگی است. نیروی زندگی [...]