فتوای  مقام معظم رهبری در مورد آزمایش روی حیوانات :

(( به طور کلی آزار و اذیت حیوانات جایز نیست و اگر راه دیگری به عنوان جایگزین وجود دارد باید از آن راه استفاده کرد. ))

estefta-4نظر حضرت آیت الله العظمی جناتی در مورد آزمایش روی حیوانات :

(( باید از اذیت و آزار حیوانات بطور مطلق پرهیز گردد و در مورد مذکور برای حل مشکل از روش های مناسب تر و کارآمدتری استفاده گردد و از کشتن حیوانات جدا خود داری شود مگردر موارد نادر که به تشخیص متخصصان آگاه و خبره ضرورت اقتضاء کند))

estefta-7
فتوای حضرت  آیت الله العظمی سید موسی شبیری زنجانی در مورد آزمایش روی حیوانات :
(( چنانجه با ملاحظه راه های جایگزین و امکان و سهولت استفاده از آنها و نیز میزان نتیجه بخشی آن روش ها، مصلحت اهمی خلاف روش های جایگزین وجود نداشته باشد، ایذاء حیوانات و نیز کشتن آنها و ……..جایز نخواهد بود. ))

estefta-2
فتوای  حضرت آیت الله العظمی سید کمال حیدری در مورد آزمایش روی حیوانات :
(( اگر برای پیشرفت و تکامل علم هیچ راه و روشی وجود نداشته باشد جز آزمایش بر روی حیوانات، مانعی ندارد ، در غیر این صورت جایز نیست. ))
estefta-3فتوای حضرت آیت الله العظمی حسین مظاهری در مورد آزمایش روی حیوانات :
(( تا ضرورتی در کار نباشد، کشتن و آزار حیوانات جایز نیست. ))
estefta-5