بله. با حذف فاز آزمایش روی حیوانات، داروها به همین اندازه و چه بسا بیشتر قابل اعتماد خواهند بود. اکنون، داروهای قانونی بیش از مجموع کل داروهای غیر مجاز آدم می کشد.

ابتدا باید بدانید که داروها پس از آزمایش روی حیوانات آزمایشگاهی جهت توزیع، بسته بندی نمی شوند؛ چهار شیوه برای ساخت دارها وجود دارد. دانشمندان با یکی از این روشها آغاز میکنند:

• کشف مواد جدید از طبیعت

• شناسایی یک ارزش متفاوت درمانی در یک داروی موجود

• تغییر دادن ساختار شیمیایی یک داروی مشابه

• طراحی یک داروی جدید از ابتدا بر مبنای عکس العمل های شیمیایی مورد انتظار

وقتی محققان در رابطه با کارایی یک ماده نظریه پردازی کردند، روی حیوانات اعمالش می کنند تا ببینند آیا روی آنها موثر است یا خیر. بازخوردهای زیادی را در مورد کارایی آن ماده روی گونه ی مورد آزمایش دریافت میکنند. نتایج مثبت آزمایشات حیوانی در رسانه های عمومی منتشر می شود و عموما بصورت ناقص تنها به پل ناساخته میان نتایج حیوانات آزمایشگاهی و درمانهای انسانی اشاره میکنند. در این مرحله، هنوز هیچ اطلاعات موثقی درباره اینکه این دارو با انسان چه خواهد کرد در دسترس نیست چرا که متابولیسم ما منحصر به فرد است.

گرچه قرار دادن این مواد در معرض آزمایشات حیوانی با هدف آشکار ساختن آثار مورد انتظار و اثرات جانبی آن بر انسان انجام میگیرد اما در غالب موارد نتایج حاصل روی گونه های مختلف بسیار متفاوت است.

موادی که ممکن است بتوانند جان انسانهای زیادی را نجات دهند تایید نمی شوند چون برای حیوانات مضر هستند. و موادی که حیوانات را علاج کرده تایید میشوند اما به انسانها صدمه می زنند و حتی منجر به مرگ می شوند. به جای ایمنداشت مصرف کننده های انسانی، آزمایش روی حیوانات یک احساس ایمنی واهی و غلط را ایجاد میکند.

ادله این ادعا در هر تقویم دقیق از تاریخ توسعه دارو آشکارا وجود دارد. تعداد زیادی از داروهای رایج امروز از جمله آسپرین، استامینوفن و ایبوپروفن، برای حیوانات بسیار مضر هستند. داروهای مدر به عنوان شالوده درمان پرفشاری خون، قبل از این گرایش دیوانه وار به آزمایشات حیوانی هم بصورت گسترده استفاده میشدند.

بسیاری از این داروها که بصورت ایمن توسط میلیونها نفر استفاده می شوند، امروزه برای عبور از آزمایشات اجباری روی موشها با مشکل مواجه خواهند بود.

یک محقق میگوید: این دغدغه ای موجه است که آزمایشات حیوانی مانعی است جهت بدست آوردن داروهای مورد نیاز … .

برای تعداد زیاد و قابل توجهی از موجودیت های بیماری، یا مدلهای حیوانی وجود ندارد یا این مدلها بسیار ضعیف هستند. احتمال نادیده گرفتن داروهای مفید وجود دارد چون در مدلهای حیوانی رایج جواب نمی دهند.

تعداد بی شماری از داروهای آزمایش شده روی حیوانات که وارد بازار می شوند بعدها مشکل زا می شوند. کاملا پذیرفته شده است که در حدود ۱۰۰۰۰۰ مرگ سالیانه بر اثر داروهای مجاز رخ میدهد و در حدود ۱۵ درصد از پذیرش های بیمارستان ها ناشی از عکس العملهای نامساعد دارویی است.

در یک دهه، بیش از نیمی از تمام داروهای تازه تایید شده یا از رده خارج شدند یا به دلیل آثار جانبی پیش بینی نشده مهلک و شدید مجددا توسط FDA برچسب گذاری شدند. و تمامی این داروها آزمایشات حیوانی گسترده ای را پشت سر گذاشته بودند!

آشکارا، پروتکل آزمایشات حیوانی به ضرر سلامت انسان عمل میکند. همچنین، اعتبارات ارزشمند تحقیقات را از متدولوژی های آزمایشی مستحم انسان محور منحرف میکند.

ترجمه : فاطمه ن.

منبع : all-creatures.org