ترجمه: نارک زرگریان

? طرح WAVE:
کالج دام پزشکى westernبرای حیات همه حیوانات ارزش و احترام قائل است و تعهد می‌نماید که حیوانات در هیچ یک از مراحل آموزشی این کالج اسیب نبینند.

? عنصر کلیدی این تعهد طرح WAVE است: (Willed decreased Animals for Veterinary Education)
طرح اهدای اجساد حیوانات برای آموزش دام پزشکى است.

? در این طرح از صاحبان حیوانات خانگى درخواست می شود که اجساد حیوانات خانگی خود را برای آموزش های آناتومى و مهارت‌های کلینیکى و جراحی، به کالج western اهدا نمایند.

(طرح WAVEمشابه طرح اهدای اجساد در دانشگاه پزشکى western است).

? بیش از ۵٠٠ جسد حیوانات تلف شده در ٢ سال اخیر به کالج اهدا شده است.
اهدا اجساد حیوانات موجب افزایش کیفیت آموزش دام پزشکى و رشد علمی دام پزشکان آینده می‌شود.

? همه حیوانات اهدایی باید به دلیل کهولت سن، بیمارى های لاعلاج یا صدمات جدی فیزیکی تلف شده باشند و حیوانی که صاحبی برای پذیرش این اهدا نداشته باشد پذیرفته نخواهد شد.

د? رصورتى که مرگ حیوان دوست‌داشتنی شما قریب الوقوع است و شما در ۴٠ مایلی کالج دامپزشکى western سکونت دارید می‌توانید در مورد اهدای جسد حیوان خانگیتان به کالج از دام پزشک خود مشورت بگیرید.
#اهدای‌جسد #دامپزشکی #آموزش
منبع:

Willed deceased Animals for Veterinary Education (WAVE)