پایگاه اطلاعات تحقیقاتی « اینترنیش »۱

ترجمه: حامد صوفی

پایگاه اطلاعات تحقیقاتی شبکه­ بین المللی آموزش با شفقت موسوم به اینترنیش، یک پایگاه آکادمیک با دسترسی آزاد، متمرکز بر تعلیم و تربیتِ مشفقانه و نوآورانه و دربرگیرنده جایگزین های تحقیقات حیوانی در پزشکی، دامپزشکی و علوم زیستی می باشد. این پایگاه، منابع، خلاصه مقالات و دیگر جزئیات مرتبط با بالغ بر ۷۵۰ مطالعه منتشر شده را فراهم آورده و قابلیت جستجوی قاعده مند آنها را بر اساس مؤلفان و کلمات کلیدی، میسر می سازد. یکایک این مطالعات، تحت جستجو واقع شده و درج آنها بر مبنای ارتباط با مسائل آموزشی، اخلاقی و اقتصادی که مشتمل بر تحقیقات حیوانی، جایگزین ها و فناوری های مرتبط با تعلیم و تربیت باشد، صورت پذیرفته است.

هدف از راه اندازی این پایگاه، تسهیل دسترسی آزاد به اطلاعات منتج به تحول برنامه های تحصیلی و جایگزین سازی مطالعات حیوانی می باشد. به منظور انگیزه بخشی در جهت نقد و بررسی این منابع، قابلیت نظردهی برای کلیه مطالعات فراهم آمده است.

این پایگاه می تواند در شناسایی روش ها و ابزارهای جایگزین به منظور تقویت کلاس های عملی، مفید واقع شده و همسو با پایگاه اطلاعات جایگزین های اینترنیش۲، به تبیین استراتژی های جستجوی جایگزین ها برای دانشگاه ها و مراکز آموزشی برخیزد. با استفاده از لینک مرتبط با هر تحقیق به پایگاه اطلاعاتی پابمد۳، امکان رهگیری استنادات آنها میسر می شود.

عمده مضامین محتویات این پایگاه اطلاعات تحقیقاتی، شامل مواردی از قبیل نوآوری های تکنولوژیک، تجربیات عملی، اظهار نظرات و مطالعات تطبیقی می شود. تحقیقات موجود در این پایگاه، اطلاعات ارزشمندی را در خصوص موضوعات مختلف فراهم می آورد؛ از اهداف و تبعات آموزشی و اعتراضات اخلاقی۴ گرفته تا جایگزین سازی کلاس های فیزیولوژی، آموزش جراحی میکروسکوپی و تکنولوژی های تماسی.

مطالعات پیرامون تکنولوژی ها و تکنیک های پیشرفته آموزش پزشکی، اغلب به منظور حصول اطمینان از آموزش مؤثر و کمک به تضمین سلامت بیماران طراحی شده اند. این مطالعات همچنین در راستای جایگزین سازی آزمایش های حیوانی و تقویت استفاده از تکنیک های آموزش غیرحیوانی گنجانیده شده اند. یک نمونه از توانایی های پایگاه اطلاعات تحقیقاتی، فراهم آوردن فرصتی برای پژوهش های ارتقاء و ارزیابی شبیه سازهای کامپیوتری و تکمیلی در زمینه مهارت های جراحی لاپاروسکوپی می باشد.

دسترسی به این مطالعات می تواند به ارتقاء کیفی بحث های ناظر بر تحول برنامه های تحصیلی، کمک نماید. پاره ای از مطالعات مندرج در این پایگاه، در خصوص نکوهش استفاده مضرّ از حیوانات می باشند، تا دعاوی آنها مورد بررسی واقع شده و از این رو در ارتقاء ادلّه مرتبط با جایگزین سازی کامل، تشویق به عمل آید. به منظور انگیزه بخشی در زمینه تعاملات انتقادی، مطالعات واجد ادلّه معتبر در حمایت از کاربرد اجساد، ارگان ها و بافت های حیوانی که مشتمل بر کشتار حیوانات نمی باشند، با مطالعات مرتبط با جستجوی منابع اخلاقی حیوانات، الحاق یافته اند. بحث و گفتگو در خصوص شمول یا عدم شمول تشریح اجساد در برنامه های تحصیل پزشکی، می تواند نکاتی را در خصوص اثرات بالقوه کالبدشکافی در مطالعات دامپزشکی و جانورشناسی ارائه دهد.

حجم این پایگاه اطلاعاتی، با تجاوز از مرز ۱۵۰۰ تحقیق در خلال سال ۲۰۱۲، به دو برابر خود خواهد رسید. اِعمال قابلیت های جدید از جمله پیونددهی بین مطالعات و محصولات ذکر گردیده در پایگاه اطلاعات جایگزین ها، دسترسی به نسخه های کامل مقالات انتخابی و درج مقالات غیرانگلیسی بیشتر نیز در دستور کار قرار دارد.

منبع : www.interniche.org

آدرس پایگاه اطلاعات تحقیقاتی اینترنیش : www.interniche.org/en/studies


[۱] InterNICHE Studies Database

[۲] InterNICHE Alternatives Database

[۳] PubMed

[۴] hidden curriculum