✅ دسترسی به فایل کتاب  ((به جای آزمایش روی حیوان؛ پژوهش های پزشکی در سده بیست و یکم))  از طریق سامانه کمیته ملی اخلاق در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی امکان‌پذیر شده است:

 

http://ethics.research.ac.ir/

http://ethics.research.ac.ir/docs/Ethics-What-Will-We-Do-If-We-Do-Not-Experiment-On-Animals.pdf

 

✔️ در این کتاب سعی شده است با اتخاذ یک رویکرد سیستماتیک در بررسی، تحلیل و تبارشناسی پژوهش های حیوانی، راهکارهای علمی و عملی پیش روی در جایگزین سازی و حذف این دست از مطالعات ارائه گردد.

✔️ این کتاب از حیث موضوعیت، نخستین اثر مستقل به زبان فارسی است که از منظر آکادمیک به بررسی علمی گفتمان حمایت از حقوق حیواناتی که در پژوهش‌ها استفاده می‌شوند پرداخته و افق های جدیدی را در جهت توسعه و پیشبرد مطالعات پزشکی و زیستی در اختیار فعّالان حوزه حقوق حیوانات، پژوهشگران، دانشجویان و اساتید علاقه مند در این حیطه قرار می دهد.

✔️ این کتاب به همت موسسه جایگزین‌های آزمایش روی حیوانات با همکاری دکتر شهاب الدین صافی، دکتر رامک روشنایی مقدم ، دکتر سید محمد اسماعیل محبوبی ربّانی، دکتر کمال الدین حاج محمد ابراهیم طهرانی، دکتر حامد صوفی، فریناز طاهری و مهشید بلورچیان، ترجمه شده است.

 

 

✳️ در این کتاب می‌خوانیم:

🖍 سوزان ﻧﻴﻜﺮ ﺑﺎﻛﺮ، ۲۹ﺳﺎﻟﻪ، ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ دو ﻫﻔﺘﻪ اﺣﺴﺎس ﻧﺎﺧﻮﺷﻲ داشت. او آﺑﺮﻳﺰش بینی، ﺗﺐ و ﻟﺮز و ﺳﺮﻓﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺧﻠﻂ داﺷﺖ و ﺑﺎ ﻫﺮ ﺳﺮﻓﻪ، اﺣﺴﺎس درد می‌ﻛﺮد. سوزان به ﭘﺰﺷﻚ داﺧﻠﻲ ﺧانواده، دﻛﺘﺮ لو ﻣﺮاﺟﻌﻪ می‌کند. از آﻧﺠﺎﻳﻲ که دﻛﺘﺮ ﻟﻮ ﻗﺒﻼ ﭘﺮوﻧﺪه ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺳﻮزان را داﺷﺖ ﻣﻲداﻧﺴﺖ ﻫﺮﮔﺰ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﻴﻤﺎری ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ . دﻛﺘﺮ ﻟﻮ ﻳﻚ ﺳﺮی ﻣﻌﺎﻳﻨﺎت ﻛﺎﻣﻞ ﭘﺰﺷﻜﻲ اﻧﺠﺎم داد ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﮔﻮش دادن ﺑﻪ ﺻﺪای ﺳﻴﻨﻪ ﺳﻮزان، ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺧﻮن و ﻋﻜﺲ برداری اﺷﻌﻪ اﻳﻜﺲ از ﺳﻴﻨﻪ بود. ﺑﺪون ﺷﻚ، ﺳﻮزان ذات اﻟﺮﻳﻪ داشت .

💊 دﻛﺘﺮ ﻟﻮ برای ﻟﻴﺰا ﻓﻮرا آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻜﻲ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻛﺮد ﻛﻪ ﺳﺎل ﭘﻴﺶ خواهر دوقلوی سوزان برای ﻧﺎراﺣﺘﻲ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف ﻛﺮده بود. دکتر ﺳﭙﺲ سوزان را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎد ﻛﺮد و ﺗﻮﺻﻴﻪ کرد که اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻣﻄﻠﻖ ﻛﻨﺪ. ﺳﻮزان آﻧﺸﺐ ﻓﻮت کرد.

❌ ﻣﺪت ﻛﻮﺗﺎﻫﻲ ﭘﺲ از ﻣﺼﺮف اوﻟﻴﻦ وﻋﺪه دارو، ﺳﻮزان دﭼﺎر اﻳﺴﺖ ﻗﻠﺒﻲ شد – ﻳﻚ واﻛﻨﺶ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻜﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاﻳﺶ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﺷﺪه ﺑﻮد .
❓ اﻳﻦ اﺗﻔﺎق ﭼﮕﻮﻧﻪ رخ داد؟ آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻜﻲ ﻛﻪ ﺳﻮزان ﻣﺼﺮف ﻛﺮده ﺑﻮد، ﺗﻮﺳﻂ ﻫﺰاران ﻧﻔﺮ دﻳﮕﺮ ﺑﻮد ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده بود. ﺣﺘﻲ ﺧﻮاﻫﺮ دوﻗﻠﻮی ﺳﻮزان ﻫﻢ ﻫﻤﺎن دارو را ﺑﺪون ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﻋﺎرﺿﻪ ای ﻣﺼﺮف ﻛﺮده بود.

❓❓ اﮔﺮ ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم واﻛﻨﺶ ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﻠﻴﻪ داروﻫﺎ ﻧﺪارﻧﺪ، ﭘﺲ تشابه واکنش‌ها هنگام تعمیم از یک گونه ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ دﻳﮕﺮ ﭼﮕﻮﻧﻪ است ؟
اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺑﺮای ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ واﻛﻨﺶ اﻧﺴﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ داروﻫﺎ- که ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻳﻚﻋﻤﻞ اﺳﺘﺎﻧﺪارد در ﺻﻨﻌﺖ داروﺳﺎزی اﺳﺖ، ﺑﻠﻜﻪ قانون فدرالی نیز می باشد- یک نقصان علمی است.

🔰مطالعه مقدمه و بخش اول و دوم کتاب را به همگان توصیه می‌نماییم.🔰