49096124303924872210

گاهنامه گروه ایرانیان مخالف آزمایش روی حیوانات

سال نخست، شماره نخست، تابستان ۱۳۹۱

www.NoAnimalTesting.ir

«لینک دانلود»

فهرست مطالب این شماره:

دیباچه
شبکه بین المللی آموزش با شفقتInterNICHE
چه چیز اشتباهی در کالبدشکافی و زنده شکافی حیوانات وجود دارد؟
فاتحان فضایی و انسانهای آزمایشگاهی
آزمایش روی حیوانات روشی کهنه، منسوخ و غیرانسانی
نقدی بر روش علمی آزمایشگران حیوانی
زندگی نام هی بری هورن Barry Horne
معرفی گروه ایرانیان مخالف آزمایش روی حیوانات
نجات ۹ قلاده سگ از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
اصلا چرا آزمایش روی حیوانات اینقدر رایج شد؟
پیامدهای زنده شکافی حیوانات
چگونه باید بدون حیوانات سرطان را درمان کنیم؟
آیا داروها بدون اینکه ابتدا روی حیوانات آزمایش شوند قابل اطمینان خواهند بود؟
ابزارهای جایگزین Alternatives

شورای بررسی و گزینش علمی: حامد صوفی، امین حمزه ئیان
همکاران این شماره: دکتر زرین آذر، دکتر سپهر شفیع زاده، دکتر رامک روشنائی، دکتر کیارش آرامش، حامد بابا مرادی، امین حمزه ئیان، کیمیا جانفدا، فاطمه ن.، آرتا ایرانی
طراح گرافیک: آرش مدرس