برای دانلود بروشور بالا روی اینجا کلیک کنید

 

آیا هرکس که لباس سفید برتن کرده حق دارد هرکاری که دلش خواست با حیوانات انجام دهد؟

برای دانلود روی تصویر کلیک کنید

 

برای دانلود روی تصویر کلیک کنید

 

باغ وحش

برای دانلود روی تصویر کلیک کنید

 

آیا حیوان مدل مناسبی است؟

برای دانلود روی تصویر کلیک کنید

 

آیا عقیم کردن حیوانات اخلاقی است؟

برای دانلود روی تصویر کلیک کنید