برای مطالع سوال های متداول در مورد آلترناتیوها و پاسخ های آنها اینجا را کلیک کنید.
http://altweb.jhsph.edu/resources/faqs.html