این منابع که شامل مقالات، کتابها، کتابچه ها، گزارش ها و…..میباشد، برای حمایت از کمپین های مخالف آزمایش روی حیوانات و کمپین هایی که روشهای آموزشی انسانی را ترویج می کنند، قابل استفاده هستند.
برای دستیابی به آنها اینجا را کلیک کنید.

منبع: http://www.humanelearning.info/resources.html