مترجم: نارک زرگریان
دانشجوی دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات
✔️این مطالعه در دانشکده پرستاری دانشگاه Mississippi
موثربودن شبیه سازها بعنوان روشی برای تدریس مفاهیم فارماکولوژیک به دانشجویان پرستاری و نیز میزان رضایت از شبیه سازی را بعنوان استراتژی آموزشی، به بوته آزمایش درآورده است.
دانشجویان ترم دوم در ۳ برنامه شبیه سازی در برنامه های National League for Nursing Student Satisfaction and Self-Confidence in Learning Questionnaire and the Student Evaluation of Educational Quality Survey
شرکت کردند.
گروه کنترل به روش سنتی آموزش دیدند.
سپس یک امتحان در مورد درمان ضدانعقادی برای بررسی میزان موثر بودن گرفته شد.
✔️نتیجه این تحقیق که در مجله Nursing Education Perspectives انتشار یافته، از موثر بودن شبیه سازها به اندازه روش های سنتی برای آموزش فارماکولوژی حمایت میکند.
منبع:

https://journals.lww.com/neponline/Abstract/2017/01000/Simulation_in_an_Undergraduate_Nursing.10.aspx