منبع: https://www.pcrm.org/news/ethical-science/human-lung-airway-chips-used-study-sars-cov-2-infection-and-therapeutics

مترجم: دکتر پارسا جهانی_ دامپزشک

خلاصه مطالعه در یک کلام: پژوهشگران در موسسه ویس نشان دادند که تراشه‌های شش و مجاری تنفسی انسانی  می‌توانند برای شبیه‌سازی ‌بیماری SARS-CoV-2  و پاسخ‌های ایمنی و بررسی میزان تاثیرگزاری داروها برای درمان این عفونت استفاده شوند.

سلامتی انسان‌ها: همه‌گیری بیماری کویید ۱۹ به واسطه یک کرونا ویروس جدید به نام   SARS-CoV-2 ، پیشرفت سریع در تحقیق و بررسی عملکرد عفونت و آزمایش داروهایی که بتوانند به عنوان درمان‌های ضد ویروس استفاده شوند را ضروری ساخته است.

 تحولی در پژوهش : پژوهشگران از دستگاه‌های ریزسیالی که با سلول‌های اپیتلیوم مجاری تنفسی شش انسانی پوشیده شده و مابین خون و سلول‌های مجاری‌تنفسی قرار می‌گیرند برای بررسی ورود ویروس سارس- کویید ۲ به درون سلول‌ها، تکثیر، پاسخ‌های ایمنی و تاثیرات داروهای قدیمی‌ و موجود در بازار (repurposed drugs) استفاده میکنند. تراشه‌های شش و مجاری‌تنفسی دو پروتئین کلیدی برای ورود ویروس به درون یاخته‌ها یعنی ACE2 و TMPRSS2 را ترشح کرده و تاثیر بازدارندگی دو داروی تایید شده آمودیاکوئین و ترومیفن از ورود ویروس به داخل سلول‌ها را نشان دادند.