ترجمه: حامد صوفی

از بمبئی خبر می رسد: وزارت مؤتلفه محیط زیست و جنگل های هندوستان۱ MoEF)) آزمایش بر روی حیوانات زنده را در مؤسسات آموزشی و پژوهشی (به استثنای تحقیقات مولکولی)، ممنوع اعلام نمود.

وزارت مزبور، به موجب قانون پیشگیری از ظلم به حیوانات۲ و به منظور خاتمه بخشیدن به زنده شکافی حیوانات در دانشگاه ها، دانشکده ها، مؤسسات تحقیقاتی، بیمارستان ها و آزمایشگاه ها، دستورالعمل هایی را به کمیسیون اعطای کمک های مالی دانشگاهی، وزرات بهداشت و رفاه خانواده و شوراهای داروسازی و پزشکی هند، صادر نموده و از آنها خواسته است نسبت به استفاده از جایگزین هایی از قبیل شبیه سازهای کامپیوتری مبادرت بورزند.

بر طبق اظهار نظر MoEF، دولت مرکزی موظف است به منظور اجتناب از اعمال درد و رنج های غیرضروری به حیوانات، جایگزین های آزمایش روی حیوانات را به کار ببندد؛ هم اکنون جایگزین های مؤثری در قالب سی دی ها، شبیه سازهای کامپیوتری و مانکن ها در دسترس بوده و نه تنها به طور کامل می توانند جایگزین آموزش آناتومی و فیزیولوژی گردند، بلکه ابزارهایی به مراتب بهتر در آموزش داروسازی و علوم پزشکی نیز محسوب می شوند.

دستورالعمل های مربوطه، بر پایه وظایف کمیته کنترل و نظارت بر تحقیقات و حیوانات۳(CPCSEA) تنظیم  شده اند؛ این کمیته، بر پایه مفاد بند ۱۵ قانون پیشگیری از ظلم به حیوانات شکل گرفته است و هفت نماینده را در بر می گیرد که سه نفر از آنها توسط CPCSEA تعیین شده و چهار نفر دیگر، مربوط به مؤسسات آموزشی می شوند.

منگل جین۴، نماینده کمیته رسمی اخلاق حیوانی۵ (IAEC) و منصوب شده توسط CPCSEA، بیان می دارد: صرف نظر از تحقیقات مولکولی نوین، لازم است انجام آزمایش های حیوانی در کلیه مؤسسات متوقف شود. حیوانات، قربانی حجم بالایی از تحقیقات تکراری در آزمایشگاه ها می باشند … می توان در دانشکده های پزشکی و دارسازی، از اعمال ظلم های ناخواسته  نسبت به حیوانات جلوگیری به عمل آورد. دستورالعمل های تنظیم شده، دوره های ۵ ساله حبس و مجازات های مالی را در بر می گیرد.

هوشنگ بیلی موریا۶، دیگر نماینده منصوب شده توسط CPCSEA، از این دستورالعمل ها با عنوان یک تغییر خوشایند یاد نموده و می افزاید: نمایندگان CPCSEA بایستی قادر به انجام بازرسی های سرزده از حیوانات مستقر در مؤسسات آموزشی، مراکز پژوهشی و لابراتورهای تخصصی بوده و حق بررسی های متقابل نیز بایستی برای دیگر نمایندگان، محفوظ باشد.

منبع : indiatimes.com


[۱] The Union ministry of environment and forests

[۲] The Prevention of Cruelty to Animals Act,1960

[۳] the Committee for the Purpose of Control and Supervision of Experiments and Animals

[۴] Mangal Jain

[۵] Institutional Animal Ethics Committee

[۶] Hoshang Bilimoria